Czaplówka » REKRUTACJA

REKRUTACJA

Kategorie

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu do szkoły:

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  2. Świadectwa szkolne z poszczególnych klas w przypadku kandydata ubiegającego się o przejście z innej szkoły podobnego typu  po co najmniej jednym roku nauki,  bądź zaświadczenie o przebiegu nauczania w przypadku nauki  w okresie nauki krótszym niż semestr.
  3. 3 podpisane zdjęcia.
  4. Podanie rodziców /opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły kandydata  niepełnoletniego.

Do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły.
  2. Podanie rodziców w przypadku kandydata niepełnoletniego.

 Informacja o wysokości opłat

  • Opłata wpisowa – 100 zł.
  • Czesne w wysokości 200 zł płatne co miesiąc (przez 10 miesięcy ).
  • Opłata dodatkowa w wysokości 60 zł, która wynika z §7.4.12 statutu szkoły,   a dotyczy słuchaczy, którzy nie osiągnęli 50 % obecności na zajęciach dydaktycznych  w danym miesiącu .

„Słuchacz, który nie spełnia warunków zawartych w punktach 2. i 3. Art. 26 ustawy     z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. 2020 r. poz. 17 ze zm.)zobowiązany jest do miesięcznej opłaty czesnego za naukę zwiększoną o kwotę prawnie zmniejszoną przez Państwo dla samorządu powiatowego w Lęborku. Nie wykonanie tego obowiązku skutkowało będzie skreśleniem z listy słuchaczy.

 

Santander Bank Polska S. A

95 1500 1096 1214 7000 8553 0000

Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie

75-709 Koszalin , ul. Wojska Polskiego 83

W tytule przelewu należy koniecznie   podać:  imię i nazwisko słuchacza, klasa, czesne za  miesiąc ….. .